Umeå Borr AB sedan 1984

Vattenborrning

En egen bergborrad vattenbrunn är en
säker och pålitlig vattenkälla.

vattenborrning

Vi hjälper dig med
vattenborrning

En egen bergborrad vattenbrunn är en säker och pålitlig vattenkälla. Vattnet i berg har filtrerats i många år genom berget innan det samlas upp i sprickor. Vid vattenborrning genom en av dessa sprickor tränger vattnet in i vattenbrunnen och fyller upp brunnen till grundvattenytan. Man pumpar upp vattnet med en dränkbar pump som man kopplar till sin fastighet.

Den bergborrade brunnen som är rätt utformad påverkas i regel inte av ytliga föroreningar som av t.ex. översvämningar eller läckage i avloppsnätet eller oljetankar. Dock kan det finnas naturliga föroreningar: kalk, mangan, järn eller svavelväte. Det kan vara nödvändigt att installera ett vattenfilter även på en bergborrad brunn. När man har ändrat sin vattenförsörjning är det viktigt att ta nya vattenprover.

Vi är noga med att anlägga vattenbrunnar så att de inte är placerade på så vis att de inte kan nås av föroreningar från t.ex avlopp.

Grävda brunnar utsätts ofta av problemen mikroorganismer, surt vatten eller olika typer av kväveföroreningar. Med en borrad vattenbrunn får man som regel en bättre och jämnare vattenkvalitet.

Brunnen borras med foderrör genom jord så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas för excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnsborrningen är klar dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material och vi hjälper er med detta.

NÄR DU HAR BESTÄMT DIG FÖR ATT TA TILL VARA PÅ ENERGIN I MARKEN.

Vi är certifierade brunnsborrare i Umeå

Frågor och svar

Hur långt är det till berg?

Jorddjupet före fast berg kan variera kraftigt. Allt ifrån ”berg i dagen” till djup på ner över 50 m. Av alla djupborrade brunnar (år 2005 -245 000 brunnar) är medelvärdet på jorddjupet i riket ca. 6 m. I Västerbotten var snittet ca. 11 m (källa SGU). Man kan höra sig för hos grannar som borrat, även om det ibland kan förekomma stora skillnader på en kortare sträcka. Vi har god lokal kännedom på många orter, men det går även att söka i Brunnsarkivet. www.sgu.se

Hur djupt behöver jag borra?

Är det efter vatten man borrar beror det helt på bergets vattenförande sprickzoner. Är det efter energi man borrar beror djupet på ditt energibehov. Det beräknas av värmepumpsleverantören.

Hur beräknas mitt energibehov?

Det finns speciella program som värmepumpsleverantören handhar. Behovet är beroende på faktorer som exempelvis årsförbrukning av energi och det geografiska läget.

Var på gården lämpar sig ett vatten- eller energihål?

Det bestäms i samråd med kunden, men ej nära föroreningskällor som avlopp. Ej heller i närheten av ledningar i marken. Närheten till värmepumpens placering kan också vara avgörande.

Hur lång tid tar det att borra?

Ett vattenhål tar vanligtvis en dag och ett energihål två dagar, vid goda förhållanden.

Vad kostar det?

Det varierar och är svårt att i förväg exakt uppge. Det är beroende av faktorer som djupet till berg och det totala djupet som krävs för den aktuella brunnen. På sträckan ner till fast berg krävs speciell stålrörsdrivning.

Behövs några förberedelser från mig som kund?

Ja, alla planerade energihål ska anmälas och därmed ansökas om hos din hemmahörande kommun. Detta ska vara beviljat före borrstart. Eventuella markledningar skall utmärkas.